Viestintäsuunnitelman mestarikurssi: Askel askeleelta kohti tehokasta viestintää

Viestintäsuunnitelman mestarikurssi

Viestintäsuunnitelman mallin hyödyntäminen: Mistä aloittaa?

Viestintäsuunnitelman laatiminen on ensimmäinen askel kohti tehokasta ja organisoitua yritysviestintää. On tärkeää tiedostaa, että viestintäsuunnitelma ei ole pelkästään kirjallinen asiakirja, vaan elävä väline, jonka avulla yritys voi suunnata viestintäänsä oikealla ja johdonmukaisella tavalla. Tämän mallin avulla voit varmistaa tiedonjakosi olevan ajoissa ja kohdennettua, säästää aikaa ja resursseja sekä ennakoida mahdollisia viestinnän riskejä.

Viestintäsuunnitelma malli tarjoaa selkeän rakenteen, jota voit seurata ja soveltaa oman organisaatiosi tarpeisiin. Mallin käyttöä suositellaan erityisesti, jos olet uusi viestinnän parissa tai jos yrityksesi ei ole aikaisemmin käyttänyt kunnollista suunnitelmaa. Mallin avulla pystyt tehokkaasti organisoimaan viestinnän toteuttamisen, seuraamaan sen etenemistä ja jatkuvasti mittaamaan sen vaikuttavuutta.

Seuraavassa on joitakin tärkeitä vaiheita, jotka sinun tulisi ottaa huomioon viestintäsuunnitelman mallin hyödyntämisen aloittamisessa:

 • Määrittele tavoitteet: Ennen kuin aloitat suunnitelman laatimisen, määrittele sen päätarkoitus ja tavoitteet. Mitä haluat saavuttaa? Haluatko parantaa sisäistä viestintää, lisätä näkyvyyttäsi tai ehkä kasvattaa asiakaskuntaasi?
 • Tunnista kohderyhmät: Selvitä ketkä ovat yrityksesi pääasiallisia sidosryhmiä ja miten heidän kanssaan kommunikoidaan parhaiten. Kenties tarvitset erilaisia lähestymistapoja eri ryhmille.
 • Suunnittele strategiat: Kun olet määrittelyt tavoitteet ja yleisön, voit alkaa luomaan strategioita niiden saavuttamiseksi. Malli voi auttaa sinua tässä prosessissa antamalla ohjeita siitä, millaisia toimenpiteitä kannattaa toteuttaa.
 • Valitse kanavat: Sen jälkeen kun olet laatinut strategiasi, valitse sopivimmat kanavat viestinnällesi. Voivatko ne olla sosiaalinen media, sähköposti tai perinteiset tiedotusvälineet?
 • Mittaa tulokset: Lopuksi varmista aina että mittaat tuloksiasi. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitkä strategiat toimivat ja mitkä eivät, jotta voit tehdä tarvittavat muutokset.

Viestintäsuunnitelman mallin hyödyntämisen avulla voit luoda selkeän ja tehokkaan suunnitelman yrityksesi viestinnälle. Muista aina mukauttaa malli omaan tilanteeseesi sopivaksi ja päivitä sitä säännöllisesti vastaamaan organisaationne muuttuvia tarpeita.

Viestinnän perusteet: Mitä jokaisen tulisi tietää

Viestintä on prosessi, jossa vaihdetaan tietoja, ideoita ja tunteita yhdeltä osapuolelta toiselle joko sanallisesti tai ei-sanallisesti. Se on olennainen osa jokapäiväistä elämäämme ja se voi ottaa monia muotoja; puhuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen, lukeminen, eleet ja ilmeet ovat kaikki viestinnän muotoja. Yritysmaailmassa, viestintä on keskeinen tekijä organisaation menestyksessä keskuudessaan sekä sen ulkopuolella. Viestinnän päämäärän ymmärtäminen, nimittäin tietojen, arvojen, asenteiden ja uskomusten välittäminen, on ensiarvoisen tärkeää.

Viestinnän tavoitteita määriteltäessä on tärkeää ottaa huomioon viestin vastaanottaja, konteksti ja viestin sisältö. Viestinnän tavoitteita voivat olla esimerkiksi osallistujien kouluttaminen, tiedon levittäminen, suhteiden rakentaminen, luottamuksen lisääminen ja päätöksenteon tukeminen. Suunnitelmallinen viestintä voi auttaa organisaatioita saavuttamaan nämä tavoitteet tehokkaasti ja vaikuttavasti. Kehittämällä strategian, joka ottaa huomioon viestinnän tavoitteet, yritykset voivat rakentaa vahvat, johdonmukaiset ja vaikuttavat viestit, jotka voivat lisätä niiden näkyvyyttä markkinoilla ja vahvistaa asiakassuhteita.

Ymmärtääksemme viestinnän perusteet paremmin, tarkastellaan joitakin sen keskeisiä osa-alueita:

 • Verbaalinen viestintä: Tämä sisältää kaikki sanalliset tavat, joilla ihmiset voivat välittää tietoa toisilleen. Se voi olla suullista tai kirjallista ja se on yksi tehokkaimmista keinoista saada ajatuksia ja ideoita läpi.
 • Ei-verbaalinen viestintä: Tähän kuuluu eleiden, ilmeiden, kosketuksen ja äänensävyn käyttö. Vaikka ei-sanallinen viestintä on usein alitajuista, sillä on suuri vaikutus siihen, miten meidät koetaan.
 • Kuunteleminen: Tehokas kuuntelu on olennainen osa hyvää viestintää. On tärkeää ymmärtää puhujan näkökulma sekä kiinnittää huomiota heidän ilmaisemiinsa tunteisiin.
 • Kirjoitusviestintä: Kirjallisessa muodossa olevien ideoiden selkeys ja johdonmukaisuus ovat avainasemassa tässä kommunikaation muodossa. Hyvä kirjoitustaito auttaa myös vahvistamaan organisaation ammatillisuutta ja uskottavuutta.

Viestinnällisten haasteiden tunnistaminen ja niiden ratkaisemiseksi tarvittavien strategioiden kehittäminen on tärkeää jokaiselle organisaatiolle. Näitä haasteita voivat olla esimerkiksi:

 • Kulttuuriset erot: Viestinnän tehokkuus voi kärsiä, jos viestin lähettäjällä ja vastaanottajalla on erilainen kulttuurinen tausta.
 • Teknologian hyödyntämisen puute: Nykyaikaiset teknologiat tarjoavat useita mahdollisuuksia tehostaa viestintää, mutta niiden hyödyntämättä jättäminen voi johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin.
 • Epätarkka tai harhaanjohtava informaatio: Tiedon jakaminen ilman sen varmistamista saattaa johtaa väärinkäsityksiin ja luottamuksen menetykseen.

Viestinnän perusteiden ymmärtämiseksi on tärkeää ottaa huomioon nämä seikat sekä pyrkiä kehittämään ja parantamaan omia viestintätaitojaan jatkuvasti.

Aseta selkeät viestinnän tavoitteet: Avain menestykseen

Ennen kuin yrityksen viestintä voidaan kunnolla laatia ja toteuttaa, on ratkaisevan tärkeää asettaa selkeät tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen ohjaa viestintäsuunnittelua kohti tiettyä päämäärää ja antaa mitattavan perustan sen arvioinnille. Ilman määriteltyjä tavoitteita viestintäsuunnitelma pohja saattaa olla epäjohdonmukainen, mikä johtaa epätasaiseen yrityksen viestintään. Selkeät tavoitteet varmistavat, että viestinnän päämäärät ovat yhdenmukaisia yrityksen laajempien liiketoiminta- ja markkinointitavoitteiden kanssa.

Viestintätavoitteiden asettamisen tulisi olla merkityksellinen, mitattavissa oleva, saavutettavissa oleva, realistinen ja aikaan sidottu. Esimerkiksi tavoitteet voivat liittyä yrityksen brändi-imagoon, asiakastyytyväisyyteen, työnantajamielikuvaan tai vaikkapa myyntilukuihin. Ennen kuin aloitat viestintäsuunnitelma pohjan tekemisen, määritä selkeät tavoitteet yrityksen viestinnälle. Näin et ainoastaan varmista, että pyrit konkreettisiin päämääriin, vaan että viestintä on johdonmukaista ja tehokasta, mikä auttaa yritystäsi saavuttamaan sen tavoitteet ja visiot.

Viestinnän tavoitteiden asettamisessa tulisi noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Merkityksellisyys: Viestintätavoitteiden tulisi olla merkityksellisiä yrityksen toimialalle ja liiketoimintastrategialle. Tämä varmistaa, että viestintä on linjassa yrityksen yleisten päämäärien kanssa.
 • Mitattavuus: Aseta tavoitteet sellaisiksi, että niitä voidaan mitata. Esimerkiksi jos tavoitteenasi on parantaa asiakastyytyväisyyttä, kehitä mittareita tai indikaattoreita, jotka mittaavat tämän tason muutosta.
 • Saavutettavuus: Viestinnän tavoitteiden tulisi olla realistisia ja saavutettavia. Liian korkealle asetetut tavoitteet voivat johtaa pettymykseen ja demotivaatioon.
 • Realistisuus: Vaikka on hyvä haastaa itsensä ja tiimiään, on myös tärkeää pitää jalat maan päällä. Tarkista resurssit ennen kuin asetat viestinnällesi suuria päämääriä.
 • Aikaan sidottu: Jokainen viestintätavoite olisi sidottava ajanjaksoon. Näin voit seurata edistystäsiaja tehdä tarvittavia muutoksia matkan varrella.

Tehokas viestintätapa ei ole vain tiedon jakamista, vaan myös tavoitteiden saavuttamisen väline. Selkeät ja mitattavat viestintätavoitteet auttavat yritystäsi pysymään keskittyneenä ja johdonmukaisena. Ne mahdollistavat myös tehokkaan seurannan ja arvioinnin, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon ja lopulta menestykseen.

Viestintäsuunnitelman pohjan luominen: Rakenna vankka perusta

Hyvä viestintä on elintärkeää minkä tahansa järjestön sisällä, sillä se parantaa työntekijöiden tuottavuutta, lisää tyytyväisyyttä ja vahvistaa koko organisaation suorituskykyä. Viestinnän suunnitteluun onkin syytä panostaa, olipa kyseessä sitten suuri monikansallinen yritys tai pienempi paikallinen toimija. Viestintäsuunnitelman pohjan luominen vaatii aikaa ja paneutumista, mutta se antaa lopulta vankan perustan, jonka päälle voidaan rakentaa menestystarina.

Viestintäsuunnitelman perustan muodostavat selkeät tavoitteet, strategiset suuntaviivat ja vastuunjaot. Tämän lisäksi on tärkeää huomioida viestinnän mittaaminen, joka antaa oikeaa tietoa toiminnan tehostamisesta. Mittareiden tulee kuvastaa organisaation toimintaa ja strategiaa. Neuvoilla ja työkaluilla, jotka viestinnän mittaaminen tarjoaa, voidaan tunnistaa ne alueet, joilla viestintää pitää parantaa, ja seurata kehitystä kohti asetettuja tavoitteita. Tämä puolestaan ohjaa yritystä ja sen työntekijöitä kohti parempaa ja avoimempaa kommunikaatiota, joka edesauttaa yhteistyötä ja lisää motivaatiota.

 • Viestintäsuunnitelman tavoitteet: On oleellista määritellä selkeät ja saavutettavat tavoitteet, jotka ohjaavat viestinnän suunnittelua. Tämä voi sisältää esimerkiksi tiedon jakamisen parantaminen työntekijöiden kesken tai asiakastyytyväisyyden lisääminen.
 • Strategiset suuntaviivat: Nämä ovat yleisiä periaatteita, jotka ohjaavat organisaation viestintää. Ne voivat kattaa esimerkiksi yrityksen brändin äänensävyn, kanavastrategian tai viestinnän ajoituksen.
 • Vastuunjaot: Selkeät vastuunjaot auttavat varmistamaan, että kaikki osapuolet ymmärtävät roolinsa ja tehtävänsa viestintäsunnitelmassa. Esimerkkejähän voisivat olla sosiaalisen median hallinta tai sidosryhmien kanssa kommunikoiminen.
 • Viestinnän mittaaminen: Mittareiden avulla voidaan seurata viestinnän tehokkuutta ja tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita. Tyypillisiä mittareita ovat esimerkiksi verkkosivujen käyttömäärien seuraaminen, palautteen keruu asiakkailta tai henkilöstökyselyjen tulosten analysointi.

Viestintäsunnitelma on dynaaminen dokumentti, jota päivitetään ja muokataan jatkuvasti organisaation tarpeiden mukaan. Sen avulla voidaan varmistaa, että viestintä tukee yrityksen strategiaa ja tavoitteita, sekä edistää positiivista työympäristöä. Kattavan suunnitelman luominen voi vaatia aikaa ja resursseja, mutta sen hyödyt ovat merkittävät: parempi yhteistyö, tehokkaampi toiminta ja tyytyväisemmät työntekijät sekä asiakkaat.

Yrityksen viestinnän kehittäminen: Vinkkejä ja strategioita

Yrityksen sisäinen viestintä on elintärkeä elementti, joka voi merkittävästi parantaa organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta. Tämä vaatii jatkuvaa kehittämistä ja parannusta, jotta viestintäprosessit ja -kanavat pysyvät ajan tasalla ja vastaavat organisaation ja sen työntekijöiden tarpeita. Järjestelmällinen lähestymistapa, joka sisältää viestintäsuunnitelman, voi auttaa kartoittamaan nykytilan, määrittämään viestinnän tavoitteet ja strategiat sekä tunnistamaan mahdolliset haasteet.

Jatkuva kehitys on parasta, mitä yrityksen sisäiselle viestinnälle voi tehdä. Viestinnän avoimuus ja läpinäkyvyys parantavat työntekijöiden sitoutumista, luottamusta ja työtyytyväisyyttä. Käytä yhteistyövälineitä ja -alustoja parantaaksesi viestinnän tehokkuutta ja nopeutta, ja rohkaise työntekijöitä jakamaan tietoa ja ideoita. Parasta on, että yrityksen sisäinen viestintästrategia on ennakkoluuloton ja mukautuu tarvittaessa uusiin olosuhteisiin ja työntekijöiden odotuksiin.

 • Yrityksen sisäisen viestinnän on oltava jatkuvasti kehittyvää ja paranevaa. Tämä varmistaa, että viestintäprosessit ja -kanavat pysyvät ajan tasalla ja vastaavat organisaation tarpeita.
 • Viestinnän avoimuus on keskeistä työntekijöiden sitoutumisen, luottamuksen ja työtyytyväisyyden lisäämisessä. Avoimen viestinnän kulttuuri mahdollistaa rehellisen palautteen antamisen sekä ideoiden vapaan jakamisen.
 • Kehitä yrityksesi yhteistyövälineitä ja -alustoja parantaaksesi viestinnän tehokkuutta. Näin voit nopeuttaa tiedonkulkua organisaatiossa sekä helpottaa yhteistyötaitojen käyttämistä.
 • Rohkaise työntekijöitäsi jakamaan tietoa ja ideoita. Kannusta heitä osallistumaan aktiivisesti yrityksen sisällön tuotantoon ja päätöksentekoon.
 • Ole ennakkoluuloton yrityksen sisäiseen viestintään liittyvissä asioissa. Mukaudu uusiin olosuhteisiin tai muuttuneisiin odotuksiin tarpeen mukaan, jotta voit säilyttää tehokkaan kommunikaation tiimissasi kaikissa tilanteissa.

Yritysten tulisi myös huomioida seuraavat strategiat:

 • Määritä viestintäsuunnitelma: Yrityksen tulisi laatia suunnitelma, joka kuvaa sen nykyisen tilan, tavoitteet ja strategiat. Tämän avulla voidaan tunnistaa mahdolliset haasteet ja ratkaisut niihin.
 • Kehitä järjestelmällinen lähestymistapa: Järjestelmällinen lähestymistapa auttaa yritystä kehittämään tehokkaampia viestintäprosesseja. Tämä sisältää esimerkiksi sähköpostin hallinnan parantamisen tai uusien kommunikaatiovälineiden käyttöönoton.
 • Panosta henkilöstön kouluttamiseen: Henkilöstölle tulisi tarjota riittävästi koulutusta uusista viestintätavoista ja -työkaluista varmistaakseen niiden tehokkaan hyödyntämisen.

Noudattamalla näitä vinkkejä yritys voi merkittävästi parantaa sisäistä viestintäänsä sekä lisätä työntekijöidensä sitoutumista ja tuottavuutta.

Hyvän viestinnän elementit: Miten erottua joukosta

Viestinnän laatu voi tehdä tai rikkoa yrityksen ja sen kykyä erottua joukosta. Tämän saavuttaminen vaatii tietoisuutta siitä, mitä hyvän viestinnän elementit ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää. Selkeä ja täsmällinen kielenkäyttö on ensiarvoisen tärkeää, joten yksinkertaisen ja suoran viestin tuottaminen on tavoitteenamme. Hyvällä viestinnällä voidaan myös ilmaista yrityksen arvoja, joukkueen dynamiikkaa ja tavoitteita, jolloin sisäinen ja ulkoinen viestintä yhdistyvät saumattomasti.

Erinomainen viestintä edellyttää myös jatkuvaa palautetta ja vuoropuhelua kohdeyleisön kanssa. Yritysten on tärkeä kuunnella asiakkaitaan, työntekijöitään ja sidosryhmiään ja mainittavasti vastata näiden tarpeisiin ja huolenaiheisiin. Nämä elementit tekevät yrityksestä uskottavan ja luotettavan. Viime kädessä hyvän viestinnän avulla yritys voi kohentaa mainettaan, rakentaa vahvempia suhteita ja luoda kestävän kilpailuedun.

Hyvän viestinnän elementit ovat moninaiset ja niitä voidaan soveltaa eri tilanteissa. Tässä muutamia avainelementtejä, jotka auttavat yritystä erottumaan joukosta:

 • Selkeät ja yksinkertaiset viestit: Viestien tulisi olla selkeitä, suoraviivaisia ​​ja helposti ymmärrettäviä. Monimutkainen kielenkäyttö voi johtaa väärinymmärryksiin tai sekoittaa vastaanottajaa.
 • Jatkuvuus: Viestintää ei pidä nähdään kertaluonteisena tapahtumana vaan jatkuvana prosessina. Yrityksen on syytä pitää linjansa auki ja varmistaa, että sen viesti kuuluu tasaisesti.
 • Palaute: Palautteen kerääminen ja arviointi auttaa yritystä parantamaan viestintäänsä. On tärkeää kuunnella miten asiakkaat, työntekijät ja sidosryhmät reagoivat yrityksen viesteihin.
 • Vuoropuhelu: Hyvässä vuorovaikutuksessa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus esittää ajatuksensa ja keskustella niistä avoimesti.
 • Arvojen ilmaisu: Yrityksen tulisi käyttää viestintään myös arvojensa välittämiseen. Tämän ansiosta yritys voi luoda vahvemman yhteyden kohdeyleisönsä kanssa.
 • Vastuullisuus: Yrityksen viestinnän tulisi olla vastuullista ja eettistä. Tämä lisää yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta.

Hyvällä viestinnällä yritys voi erottua joukosta, rakentaa vahvoja suhteita asiakkaisiinsa ja työntekijöihinsä sekä parantaa mainettaan. Viime kädessä nämä tekijät voivat johtaa kestävään kilpailuetuun.

Viestinnän mittaamisen merkitys: Arvioi ja kehitä

Viestintästrategian luominen on vain puoli voittoa. On kriittisen tärkeää mitata viestinnän tehokkuutta säilyttämään menestyksekäs strategia tai tunnistamaan ja parantamaan alueita, jotka eivät toimi optimaalisesti. On olemassa useita työkaluja ja menetelmiä, jotka auttavat arvioimaan viestinnän toimivuutta, kuten palautteen kerääminen asiakkailta, viestintäkanavien seuranta ja sisäisen viestinnän tarkistaminen.

Viestinnän mittaaminen mahdollistaa kehityskohteiden havainnoinnin ja sisäisen viestinnän tehostamisen. Mitatut tulokset ja palautteet auttavat tunnistamaan viestinnän pullonkaulat ja löytämään ratkaisuja niiden poistamiseksi. Viestintä on yrityksen menestyksen kannalta olennainen tekijä, joten sen toimivuuden mittaaminen ja kehittäminen on yhtä tärkeää kuin itse viestinnän suunnittelu.

Viestinnän mittauksen merkitys on moninainen:

 • Se auttaa tunnistamaan viestinnän vahvuudet ja heikkoudet: Mittaamalla viestintää voidaan havaita, missä yrityksen viestintä on tehokasta ja missä se kaipaa parannusta. Tämä tieto auttaa suunnittelemaan parempia strategioita tulevaisuutta varten.
 • Se tarjoaa oivalluksia asiakaskokemuksesta: Asiakkailta saatu palaute voi antaa arvokasta tietoa siitä, miten yrityksen viesti vastaanotetaan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää muokkaamaan viestintää entistä asiakaslähtöisemmaksi.
 • Se edesauttaa sisäisen kommunikaation tehostamista: Viestinnän mittaaminen ei ole hyödyllistä vain ulkoisen, vaan myös sisäisen kommunikaation kannalta. Hyvä sisäinen kommunikaatio on avainasemassa työyhteisön hyvinvoinnissa ja tuottavuudessa.
 • Se mahdollistaa jatkuvan kehittymisen: Viestinnän mittauksen tulosten perusteella voidaan tehdään johtopäätökset ja asettaa uusia tavoitteita. Näin varmistetaan, että yritys pysyy ajan tasalla ja kykenee sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Yritysten olisi syytä ottaa viestinnän mittaaminen vakavasti. Se on avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta, ja sen tulisi olla olennainen osa jokaisen viestintästrategian suunnittelua ja toteutusta.

Yrityksen sisäisen viestinnän tehostaminen: Parhaat käytännöt

Tehostaaksesi yrityksesi sisäistä viestintää on olemassa useita hyväksi todettuja käytäntöjä. Se, mitä niistä valitset käyttöösi, riippuu liiketoimintasi erityistarpeista. Kuitenkin, toimiva sisäinen viestintä edellyttää selkeää, yksinkertaista ja avointa kommunikointia kaikilla organisaation tasoilla. Tällöin koko tiimisi tietää, mitä yrityksessä tapahtuu ja mitä odotetaan toisilta. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että viestintä ei ole yksisuuntaista, vaan se tarvitsee vastaanottajan, joka kuuntelee, ymmärtää ja toimii viestin mukaisesti.

Säännöllinen palautteen antaminen ja saaminen myös auttaa pitämään yllä avointa dialogia yrityksen sisällä, ja samaan aikaan se tehostaa sisäistä viestintää. Hyvä sisäinen viestintä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä, tehokkuutta ja sitoutuneisuutta organisaatioon. Toiset hyvät käytännöt yrityksen sisäisen viestinnän tehostamiseen voivat olla esimerkiksi sisäiset tiedotusvälineet, kuten intranet, yrityksen oma viestintäalusta tai säännölliset tiimipalaverit.

 • Selkeä ja yksinkertainen viestintä: Yrityksen sisäisen viestinnän tulee olla selkeää, jotta kaikki osapuolet voivat ymmärtää sen. Tämä edellyttää, että käytetty kieli on helppoa ja suoraviivaista.
 • Avoin vuoropuhelu: Viestinnän tulisi olla kaksisuuntaista, ei vain johtajalta alaisille. Työntekijöiden tulisi voida ilmaista ajatuksensa ja mielipiteensä vapaasti ilman pelkoa seuraamuksista.
 • Sisäiset tiedotusvälineet: Intranet tai yrityksen oma viestintäalusta voi tehostaa sisäistä kommunikointia tarjoamalla keskitetyn paikan tiedon jakamiseen.
 • Säännöllinen palaute: Jatkuvan palautteen antaminen ja vastaanottaminen auttaa pitämään avoimen dialogin yrityksen sisällä. Se myös kannustaa työntekijöitä parantamaan toimintaansa.
 • Tiimipalaverit: Säännölliset tiimipalaverit ovat hyvä tapa jakaa tietoa, saada aikaan keskustelua ja ratkaista mahdollisia ongelmia ryhmätasolla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehokas yrityksen sisainen viestinta vaatii avoimuutta, rehellisyytta ja sännollisuutta. Sen avulla voidaan lisata tyontekijoiden tyytyvaisyytta, tehokkuutta ja sitoutuneisuutta yritykseen.

Suosittuja artikkeleita

Sisällysluettelo